Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sun07052020

Last update06:30:53 PM

Mesta za splavove deliće na konkursu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Postavljanje spalavova na obalama beogradskih reka uskoro ce potpuno biti "uterano u red".

 

Naime, oni koji splavove postavljaju imaće obavezu da nabave sve dozvole od nadležnih institucija za ovu oblast, sklope ugovore sa komunalnim preduzećima, kao i da ih održavaju u ispravnom i urednom stanju, što će se kontrolisati najmanje jednom godišnje.Mesta na obalama će se dodeljivati na konkursu, na kome će osnovni kriterijumi biti visina prihoda i broj zaposlenih.

Prema najavama, sve ovo bi trebalo da zaživi u praksi početkom sledeće godine.

Nova Odluka o postavljanju plovnih objekata u prestonici doneta je pre nepunih mesec dana, i odnosi se na ugostiteljske objekte na vodi, marine, pristane i splav kućice za odmor. Ona između ostalog propisuje da se jednom fizičkom ili pravnom licu (firmi) može odobriti postavljanje samo jednog plovnog objekta u okviru jedne zone, a na celom prostoru koji obuhvata Plan za postavljanje najviše pet plovnih objekata.

- Mesta za ugosteljske objekte i marine dodeljivaće se na javnom konkursu, i te lokacije su takođe predviđene Planom. Za njih mogu da konkurišu pravna lica ili preduzetnici, pod uslovom da su registrovani za obavljanje odgovarajuće delatnosti i ako su platili porez i druge takse, o čemu će dostavljati dokaze. Njihova obaveza će, između ostalog, biti da dostave i projekat plovnog objekta - kaže za “Blic” Željko Ožegović, član Gradskog veća.

Prema njegovim rečima, Komisija koja će biti formirana u Gradu utvrdiće rang liste prema zonama, a dva su kriterijuma na osnovu kojih će se zainteresovani rangirati. Jedan je prosečan neto prihod prethodne tri godine u delatnosti za koju se konkuriše (dostavlja se finansijski izveštaj), odnosno od dana osnivanja ako je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine, a drugi je prosečan broj stalno zaposlenih radnika.

- Ako dva ili više učesnika na osnovu ovih kriterijuma imaju isti broj bodova, prednost će ima onaj koji ima veći prihod. Po sačinjavanju rang liste počinje da teče žalbeni rok od 15 dana, posle koga će biti utvrđena konačna rang lista - objašnjava Ožegović.

Najbolje rangirani učesnici konkursa će se pismeno pozivati kako bi se izjasnili o mestu, a pozivi će se dostavljati onom broju učesnika koliko ima mesta u okviru zone za koju su konkurisali.

- Onaj ko dobije odobrenje, dužan je da u roku od 15 dana postavi plovni objekat. To odobrenje će važiti do isteka važenja plana, odnosno narednih 10 godina. Vlasnici objekta takođe će imati rok od tri meseca od postavljanja objekta da dostave dokaze o priključenju na elektro i vodovodnu mrežu, kao i da su zaključili ugovore o odnošenju smeća i otpadnih voda - kaže Ožegović.

Kada su u pitanju splav kućice i sportski klub na vodi, uz zahtev za njihovo postavljanje podnosiće se i projekat, kao i dokaz o vlasništvu (ako je u pitanju sportski klub). Ako za jedno takvo mesto konkuriše dvoje ili više zainteresovanih, ono će se davati onome ko je pre podneo zahtev. Odobrenje će se izdavati u roku od 30 dana, ali će se i ukidati ako se u predviđenom roku ne dostavi potrebna dokumentacija.

Zahteve za postavljanje pristana podnosiće prevoznici koji obavljaju linijski prevoz ili javno preduzeće. Ako to čini prevoznik, biće mu potreban dokaz odobrenju za obavljanje linijskog prevoza.

- Novina u ovoj Odluci je postavljanje plovnih objekata za potrebe kulturnih, turističkih i sličnih manifestacija. Odobrenja za njih će se izdavati privremeno, najduže na 890 dana, pod uslovom da imaju dokaz o sposobnosti za plovidbu. Organizator ima obavezu da po završetku manifestacije okolinu vrati u prvobitno stanje - ističe Ožegović.

On objašnjava da će izdata odobrenja prestati da važe u slučajevima ako se ukida mesto za plovni objekat predviđen Planom, ako vlasnik postavljeni objekat da u zakup ili na korišćenje drugom licu, ali i ako vlasnici objekta ne dostave potrebnu dokumentaciju i ne postave ga u predviđenom roku.

Vlasnici su dužni da objekte održavaju u ispravnom i urednom stanju, da ih boje i zaštićuje od vlage i vode, uklanjaju otpatke i nanos reke, brinu o bezbednosti prilaza... Inače, njihova kontrola tehničke ispravnosti će se sprovodi jednom godišnje, a dokaz o tome će se dostavljati nadležnima. Po prestanku važenja odobrenja, vlasnici će imati mesec dana da svoje objekte uklone i deo obale vrate u prvobitno stanje.
 

Kazne i do milion dinara
Za neprijavljivanje plovnog objekta u roku od 15 dana od dana postavljanja, kao i u slučajevima ako se on ne priključi na elekto i vodovodnu mrežu, ne održava ga redovno i ne pregleda jednom godišnje kazne se kreću od 2.500 do milion dinara. Kaznu do 100.000 dinara platiće javno preduzeće koje priključi vlasniku plovni objekat na infrastrukturu, a koje nema odobrenje, dok će 20.000 dinara plaćati oni koji korišćeni deo obale ne dovedu u prvobitno stanje, prljaju vodni tok, ispuštaju otpadne vode, oštete obalu vezivanjem objekta za kamen, drvo, klupu...

 

Uklanjanje plovnih objekata
Nova Odluka predviđa da se plovni objekti mogu ukloniti u slučaju ako se postave bez odobrenja ili suprotno pravilima za postavljanje, ako se ne uklone u utvrđenom roku i koriste suprotno rešenju koje je izdato, kao i ako se u roku ne otklone nedostaci na koje se ukazuje. Komunalni inspektori će nalagati uklanjanje havarisanih i napuštenih objekata, kao i objekata čiji je vlasnik nepoznat, što će plaćati Grad. Za čuvanje prinudno uklonjenih objekata plaćaće se naknada po danu čuvanja a ako ga vlasnik ni posle dva pisana obaveštenja ne preuzme, on će biti prodat na javnoj licitaciji. Ipak, ako se prinudno uklonjeni objekti ne prodaju na dve uzastopne licitacije, on će biti rastavljen i prodat kao sekundarna sirovina. Ako je vlasnik nepoznat novac od prodaje ide u gradski budžet.

 

Izvor: www.blic.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries