Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat07112020

Last update06:30:53 PM

Поруке мира запловиле Дунавом

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

АПА­ТИН – На­род­ни ве­сла­чи, спорт­ски ри­бо­лов­ци, ка­ја­ка­ши, ро­ни­о­ци, фол­кло­ра­ши, ор­ке­стри и умет­ни­ци из Апа­ти­на иза­шли су на Ду­нав и са хр­ват­ском ре­га­том спорт­ских ри­бо­ло­ва­ца пу­сти­ли низ ду­нав­ске во­де бо­цу са по­ру­ком ми­ра.

– Сре­ди­на Ду­на­ва на овом ме­сту не­фор­мал­на је гра­ни­ца из­ме­ђу Хр­ват­ске и Ср­би­је, па ова по­ру­ка ми­ра има по­се­бан зна­чај – ре­као је Ми­лан Ћо­пић, пред­сед­ник спорт­ских ри­бо­ло­ва­ца „Бу­цов“ из Апа­ти­на.

Код цр­кве на оба­ли би­ле су из­ло­же­не пре­па­ри­ра­не жи­во­ти­ње ти­пич­не за Спе­ци­јал­ни ре­зер­ват при­ро­де „Гор­ње По­ду­на­вље“, деч­ји цр­те­жи са мо­ти­ви­ма са ре­ке, док су на во­ди на­род­ни ве­сла­чи во­ди­ли бор­бу ко ће пр­ви у др­ве­ном чам­цу про­ћи кроз циљ. По­бед­ни­ци тр­ке дво­ја­ца су нај­ста­ри­ји ве­слач Мар­ко Бо­кан (76) са си­ном Бран­ком, дру­ги су би­ли Игор Алек­сић и Ни­ко­ла Ми­рић, а тре­ћи на циљ сти­гла су бра­ћа Игор и Ђу­ро Ко­ва­чић. Апа­тин­це и њи­хо­ве го­сте, ко­ји су се оку­пи­ли на оба­ли Ду­на­ва да ужи­ва­ју у де­ша­ва­њи­ма на ре­ци, по­здра­ви­ле су по­са­де ча­ма­ца и бро­ди­ћа из Хр­ват­ске и Ср­би­је, и две јах­те из Не­мач­ке. Ве­ли­ку па­жњу де­це и стра­них ту­ри­ста при­ву­кле су пре­па­ри­ра­не жи­во­ти­ње и ри­бе, као и ду­бо­ре­зи жи­во­тињ­ског цар­ства „Гор­њег По­ду­на­вља“, ра­ђе­ни у цр­ве­ној вр­би, де­ла ве­ли­ког љу­би­те­ља при­ро­де Дра­га­на Ми­ри­ћа. У окви­ру да­на Ду­на­ва, одр­жа­но је већ тра­ди­ци­о­нал­но так­ми­че­ње у ку­ва­њу ри­бљег па­при­ка­ша, где се оку­пи­ло око 30 ку­ва­ра овог чу­ве­ног апа­тин­ског спе­ци­ја­ли­те­та.

– За до­бар па­при­каш је бит­на ра­зно­вр­сна ри­ба, па­при­ка ко­ја му да­је бо­ју, лук ко­ји му да­је гу­сти­ну, а ва­жно је и да др­ва бу­ду су­ва. Нај­ва­жни­је од све­га је да во­ли­те да ку­ва­те и да ужи­ва­те у то­ме – ре­као је Фе­ренц Ге­лер, је­дан од так­ми­ча­ра.

По оце­ни жи­ри­ја, нај­бо­љи ри­бљи па­при­каш ску­вао је Апа­ти­нац Злат­ко Лу­кић, ко­ји је осво­јио „Злат­ни ко­тлић“. Дру­го и тре­ће ме­сто су по­де­ли­ли та­ко­ђе Апа­тин­ци – Ве­ли­бор Сми­ља­нић и Жељ­ко Ба­раћ. Док су се па­при­ка­ши крч­ка­ли, за мно­го­број­не по­се­ти­о­це „Ри­бар­ских ве­че­ри“ на тр­гу је одр­жан кон­церт, не­ки су ужи­ва­ли у пи­ву, не­ки у па­при­ка­шу, а не­ки у му­зи­ци.

Ма­не­кен­ка мис Ду­на­ва

На из­бо­ру за мис Ду­на­ва 2011. у Ба­њи Ју­на­ко­вић у кон­ку­рен­ци­ји од 23 де­вој­ке по­бе­ди­ла је Апа­тин­ка Ни­ко­ли­на Ме­дић. Пр­ва пра­ти­ља је Ма­ја Гу­ша из Сом­бо­ра, дру­га пра­ти­ља је Ди­ја­на Се­рен­чеш, та­ко­ђе из Сом­бо­ра. За мис шар­ма је про­гла­ше­на Алек­сан­дра Ме­дић из Апа­ти­на, док је ти­ту­лу мис фо­то­ге­нич­но­сти осво­ји­ла Апа­тин­ка Је­ле­на Ле­ма­ић. Ни­ко­ли­на има 18 го­ди­на, ра­ди као ма­не­кен­ка и фо­то­мо­дел аген­ци­је „Ре­бит“.

 

Izvor: www.pravda.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries