Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat07112020

Last update06:30:53 PM

За купање још рано

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Ку­пач­ка се­зо­на на Сав­ском је­зе­ру зва­нич­но по­чи­ње тек 15. ју­на, али то ни­је оме­ло на сто­ти­не Бе­о­гра­ђа­на да спас од тем­пе­ра­ту­ре ко­ја се у пе­так до­бра­но при­бли­жи­ла 30. по­де­о­ку Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, по­тра­же баш на оба­ла­ма али и у во­ди „бе­о­град­ског мо­ра“.

На Аду Ци­ган­ли­ју су се по­след­њих рад­них да­на ми­ну­ле не­де­ље сја­ти­ли сту­ден­ти, пен­зи­о­не­ри, ма­ли­ша­ни… Ме­ђу пр­вим ово­го­ди­шњим ку­па­чи­ма би­ли су и ма­ту­ран­ти, ко­ји су од­лу­чи­ли да опро­штај са школ­ским клу­па­ма про­сла­ве баш уска­ка­њем у Сав­ско је­зе­ро, у ком је у пе­так во­да би­ла при­лич­но хлад­на. Тек 18 сте­пе­ни Цел­зи­ју­со­ве ска­ле.

Ђа­ци, ко­ји су пр­ву не­де­љу рас­пу­ста, пре „озбиљ­них“ оба­ве­за, ис­ко­ри­сти­ли да се ма­ло опу­сте по­ред во­де, пред­ста­вља­ли су ујед­но и нај­ве­ћи про­блем за­по­сле­ни­ма на град­ском ку­па­ли­шту.

– Мо­ре, јер ре­кох ја да не­ма пли­ва­ња! Из­ла­зи на­по­ље – за­луд је ви­као спа­си­лац Ду­шан, док нам је об­ја­шња­вао ка­ко је у ово до­ба го­ди­не нај­те­же ура­зу­ми­ти баш клин­це и ма­ту­ран­те.

Пен­зи­о­не­ри су, ка­же, ма­њи про­блем, јер они ма­ло по­ква­се но­ге, па на сун­ча­ње.

– До­бро, ку­пао сам се, али ни­шта стра­шно. До­бра је во­да, је­сте ма­ло `ладна, али за­то сам сад на сун­цу – прав­дао му се Ср­ђан Ри­стић, окру­жен дру­га­ри­ма ко­ји су убе­ђи­ва­ли спа­си­о­ца ка­ко ни­су би­ли у во­ди.

Јо­ва­на и Је­ле­на су, ме­ђу­тим, сма­тра­ле да би се­зо­на тре­ба­ло да поч­не ра­ни­је.

– Баш је вру­ће, а во­да ни­је та­ко ло­ша. Си­гур­на сам да ће за ви­кенд би­ти баш пу­но љу­ди, па ми­слим да ни ови са Аде не би баш тре­ба­ло да че­ка­ју јун – убе­ђи­ва­ла нас је Јо­ва­на.

По­сма­тра­ју­ћи мла­ђа­ри­ју ка­ко лу­ду­је са без­бед­не да­љи­не, Но­вак Бећ­ко­вић, ко­ји је крај је­зе­ра „хва­тао“ пр­ве зра­ке сун­ца, са­мо је за­не­као гла­вом, а по­том про­збо­рио:

– Хлад­на је још во­да, ни­је за ку­па­ње. Ја сам ина­че ста­ри „Ада­џи­ја“, по­што сам са Жа­бља­ка где има 18 је­зе­ра, а от­ка­ко сам се пре­се­лио у Бе­о­град ов­де пу­ним ба­те­ри­је. Ипак, још се не ку­пам. Па, тек је мај и вре­ме се стал­но ме­ња, час је вру­ће час хлад­но – кон­ста­то­вао је он, док су за­по­сле­ни у Упра­ви ЈП „Ада Ци­ган­ли­ја“, по ко зна ко­ји пут, Бе­о­гра­ђа­ни­ма по­ку­ша­ва­ли да об­ја­сне да би тре­ба­ло да се уз­др­же од ку­па­ња пре по­чет­ка се­зо­не.

Јер, ка­ко ка­жу, је­сте да је на­по­љу би­ло то­пло, али је во­да још пре­хлад­на.

– Тек ка­да тем­пе­ра­ту­ра во­де бу­де 22 сте­пе­на, ку­па­ње у је­зе­ру би­ће до­зво­ље­но, али уз над­зор спа­си­ла­ца. На­ше обез­бе­ђе­ње за­сад упо­зо­ра­ва по­се­ти­о­це да је ку­па­ње у је­зе­ру опа­сно и нео­д­го­вор­но, а по­се­бан про­блем у ово до­ба го­ди­не је­су нам ма­ту­ран­ти, ко­ји по­сле про­сла­ве че­сто до­ђу баш ов­де, па она­ко при­пи­ти ус­ка­чу у је­зе­ро. За­то смо, већ тре­ћу го­ди­ну за ре­дом, по сред­њим шко­ла­ма спро­ве­ли кам­па­њу „За­пли­вај си­гур­но“ и на­у­чи­ли их шта се на ку­па­ли­шту сме, а шта не – ка­жу на Ади.

Опа­сно по жи­вот

На­да Ма­цу­ра, пред­став­ник за од­но­се са јав­но­шћу Хит­не по­мо­ћи, та­ко­ђе ис­ти­че да, с об­зи­ром на то да још ни­је по­че­ла се­зо­на и ле­кар­ских еки­па на „бе­о­град­ском мо­ру“ још не­ма, ку­па­чи у во­ду ула­зе на соп­стве­ни ри­зик.

– То мо­же би­ти ја­ко опа­сно, јер тем­пе­ра­ту­ра во­де мо­ра бар не­ко­ли­ко да­на за­ре­дом би­ти из­над 20 сте­пе­ни Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, што тре­нут­но ни­је слу­чај. Во­да је још хлад­на, а да­ни то­пли, па упра­во та ве­ли­ка раз­ли­ка мо­же до­ве­сти до шо­ка ор­га­ни­зма, гр­че­ва у но­га­ма, про­бле­ма са ср­цем и, у нај­дра­стич­ни­јем слу­ча­ју, да­вље­ња. А, ни ле­ка­ра ни спа­си­ла­ца још не­ма на Ади. У за­ви­сно­сти од вре­мен­ских при­ли­ка, на­ше еки­пе би тре­ба­ло да поч­ну да де­жу­ра­ју на је­зе­ру тек од 15. ју­на – ка­же Ма­цу­ра.

Ужи­ван­ци­ја за ро­ни­о­це

На Ади Ци­ган­ли­ји су по­след­ње да­не ми­ну­ле не­де­ље про­ве­ли и уче­сни­ци и го­сти Да­на ро­ње­ња, ма­ни­фе­ста­ци­је то­ком ко­је су сви за­ин­те­ре­со­ва­ни мо­гли да упо­зна­ју под­вод­ни свет је­зе­ра.

– Ово нам је пр­ви пут да смо на је­зе­ру, а до не­де­ље ће­мо про­мо­ви­са­ти ро­ње­ње као спорт и вид ре­кре­а­ци­је. Мо­гу да нам се при­дру­же и про­фе­си­о­нал­ни ро­ни­о­ци и ама­те­ри, јер има­мо до­ста ин­струк­то­ра, сву пра­те­ћу опре­му и све је бес­плат­но. У то­ку су и две из­ло­жбе ко­је при­ка­зу­ју под­вод­ни свет Сав­ског је­зе­ра, на су­вом и под во­дом, ко­ји мо­же да се ви­ди тек кад се за­ро­ни. Да­нас је ту око два­де­се­так ро­ни­ла­ца, а оче­ку­је­мо их бар сто­ти­нак то­ком ви­кен­да – ка­же Ја­нез Кра­њец, ор­га­ни­за­тор Да­на ро­ње­ња.

 

Izvor: www.pravda.rs 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries