Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon05272019

Last update06:30:53 PM

Дивље плаже за оне без пара

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

НО­ВИ САД – Нај­ста­ри­ја уре­ђе­на и по мно­ги­ма нај­леп­ша пла­жа на Ду­на­ву, но­во­сад­ски Штранд, ове се­зо­не про­сла­вља сто­ту, ју­би­лар­ну ку­па­ли­шну се­зо­ну, ко­ја је пр­вог да­на ма­ја зва­нич­но отво­ре­на, исти­ни за во­љу, без ку­па­ча због ло­шег вре­ме­на. 
Тим по­во­дом, Град­ски од­бор Ре­фор­ми­ста Вој­во­ди­не при­ку­пља пот­пи­се са зах­те­вом да се пот­пу­но уки­не на­пла­та ула­за на пла­жу, ко­ја је уда­ље­на све­га три ки­ло­ме­та­ра од нај­у­жег цен­тра гра­да.

– Но­во­са­ђа­ни већ де­це­ни­ја­ма пла­ћа­ју улаз на ову пла­жу, не пи­та­ју­ћи се кад им је од­у­зе­то пра­во да бес­плат­но ужи­ва­ју у ча­ри­ма Ду­на­ва. Ма­да Штранд одр­жа­ва „Град­ско зе­ле­ни­ло“, у то­ме се не мо­же тра­жи­ти оправ­да­ње за на­пла­ћи­ва­ње ула­зни­ца. Ада Ци­ган­ли­ја је та­ко­ђе сре­ђе­на, али је ула­зак на њу пот­пу­но бес­пла­тан. На­пла­ћу­ју се оста­ли са­др­жа­ји, али ко же­ли са­мо да се сун­ча и ку­па, мо­же на ово бе­о­град­ско ку­па­ли­ште до­ћи без ди­на­ра у џе­пу – об­ја­шња­ва Алек­сан­дар Мр­ђа, пред­сед­ник Град­ског од­бо­ра РВ у Но­вом Са­ду.

Иван Но­жи­нић, порт­па­рол „Град­ског зе­ле­ни­ла“, од­ба­цу­је овај зах­тев као не­ре­а­лан, јер одр­жа­ва­ње „ Штран­да“ до­ста ко­шта ово јав­но пред­у­зе­ће. – Уре­ђе­ње и одр­жа­ва­ње Штран­да го­ди­шње ко­шта око 65 ми­ли­о­на ди­на­ра. Од про­да­је ка­ра­та има­мо при­ход од 25 ми­ли­о­на, што мо­же да по­кри­је тре­ћи­ну тро­шко­ва. Но­ви Сад има и ве­ли­ки број пре­ле­пих ди­вљих пла­жа, па ко ни­је спре­ман, или ни­је у мо­гућ­но­сти да из­дво­ји но­вац за ула­зни­цу за ко­ју до­би­ја мак­си­мал­ну без­бед­ност, ко­мо­ди­тет и мно­штво са­др­жа­ја, мо­же да иде на дру­га ку­па­ли­шта – ка­зао је Но­жи­нић.

Мр­ђа ис­ти­че да је из­го­вор свих до­са­да­шњих вла­сти да се ула­зни­це мо­ра­ју на­пла­ћи­ва­ти, јер одр­жа­ва­ње Штран­да ко­шта.

– Ду­нав не те­че кроз Но­ви Сад од­лу­ком вла­сти и он је, као сва­ка дру­га ре­ка, јав­но до­бро, чи­ја је де­фи­ни­ци­ја вр­ло ја­сна. То су до­бра за оп­шту упо­тре­бу свих гра­ђа­на, и при­па­да­ју сва­ком без по­себ­не до­зво­ле – на­во­ди Мр­ђа, и до­да­је да по­сто­је дру­ги на­чи­ни да се до­ђе до па­ра за одр­жа­ва­ње, као што је из­да­ва­ње ка­би­на и ло­ка­ла, ко­ри­шће­ња ле­жаљ­ки и сун­цо­бра­на, и слич­но.

С дру­ге стра­не, из „Град­ског зе­ле­ни­ла“ ка­жу де ће це­на оста­ти не­про­ме­ње­на и на­ја­вљу­ју низ ма­ни­фе­ста­ци­ја по­све­ће­них ју­би­ле­ју. По­ред оста­лог, об­ја­ви­ће ал­бум са ста­рим фо­то­гра­фи­ја­ма пла­же.

Штранд је отво­рен 1911. го­ди­не, и та­да је по­че­ла на­пла­та ула­зни­ца. Та­ква прак­са у по­сле­рат­ном пе­ри­о­ду на­ста­вље­на је 1961. го­ди­не. Но­во­са­ђа­ни су, као не­што што се под­ра­зу­ме­ва, при­хва­ти­ли пла­ћа­ње за ула­зак на пла­жу. У то­ку се­зо­не, ко­ја тра­је од по­чет­ка ма­ја до по­ло­ви­не сеп­тем­бра, бу­де од 350.000 до 400.000 на­пла­ће­них днев­них и још не­ко­ли­ко хи­ља­да се­зон­ских ка­ра­та.

 

Izvor: www.pravda.rs 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries