Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat08082020

Last update06:30:53 PM

Ђоковићева јахта у тиватској луци

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

ТИ­ВАТ – Нај­бо­љи срп­ски и дру­ги те­ни­сер све­та Но­вак Ђо­ко­вић не­дав­но је ку­пио јах­ту, вред­ну пет ми­ли­о­на евра, ко­ју је ве­зао у ти­ват­ској ма­ри­ни „Пор­то Мон­те­не­гро“, а пре­ма тврд­ња­ма цр­но­гор­ских ме­ди­ја, пла­ни­ра да ку­пи и апарт­ман не­да­ле­ко ода­тле.

Јах­та „Ди­ја­на“, по­зна­тог брен­да „сан­си­кер“, са­гра­ђе­на је у бро­до­гра­ди­ли­шту „Пул“ у бли­зи­ни Дор­се­та. Њу је по­са­да из Тив­та пре­ве­зла у Са­у­темп­тон ода­кле је ве­ли­ки те­рет­ни брод за пре­воз лук­су­зних пло­ви­ла до­ве­зао у Сплит. Два­де­сет се­дам ме­та­ра ду­гач­ка лук­су­зна јах­та са за­ста­вом Ги­брал­та­ра, из сплит­ске лу­ке по­том је ис­пло­ви­ла ка свом крај­њем од­ре­ди­шту, ма­ри­ни „Пор­то Мон­те­не­гро“, где ће би­ти ве­за­на до даљ­њег.

Че­тво­ро­чла­на по­са­да ни­је мо­гла да по­твр­ди да ли ће Но­вак на­кон тур­ни­ра у Мон­те Кар­лу оби­ћи јах­ту.

– Не­ма­мо ин­фор­ма­ци­је о то­ме ка­да ће се Но­вак по­ја­ви­ти на јах­ти, ни­ти да ли ће због ње ле­то­ва­ти у Цр­ној Го­ри – ре­као је је­дан од чла­но­ва по­са­де за­ду­же­не за одр­жа­ва­ње јах­те.

Јах­та „Ди­ја­на“ из ове „сан­си­ке­ро­ве“ се­ри­је ко­шта око пет ми­ли­о­на евра и при­па­да сред­њој кла­си пло­ви­ла чу­ве­не ен­гле­ске мар­ке.

У ру­ко­вод­ству ма­ри­не ни­су же­ле­ли да ко­мен­та­ри­шу за­куп због по­слов­ног пра­ви­ла о чу­ва­њу при­ват­но­сти кли­је­на­та, иако је то ве­ли­ка ре­кла­ма за ма­ри­ну у из­град­њи Пи­те­ра Ман­ка.

Пре­ма не­зва­нич­ним са­зна­њи­ма, Ђо­ко­вић раз­ми­шља и о ку­по­ви­ни лук­су­зног апарт­ма­на у на­у­тич­ком на­се­љу ма­ри­не, чи­ме би и зва­нич­но по­стао „Ти­ва­ћа­нин“ и ком­ши­ја вла­сни­ка „Џор­дан ти­ма“ Фор­му­ле 1, Еди­ја Џор­да­на, и оста­лих ен­гле­ских и ру­ских бо­га­та­ша ко­ји су по­ста­ли вла­сни­ци ста­но­ва у ти­ват­ском „игра­ли­шту за тај­ку­не“.

Док че­ка­ју до­ла­зак срп­ског те­ни­ског аса, Ти­ва­ћа­ни мо­гу да гле­да­ју Но­ва­ка Ђо­ко­ви­ћа на по­пи­сним бил­бор­ди­ма и по­сте­ри­ма ко­ји­ма је об­ле­пљен град.

Но­вак Ђо­ко­вић је са по­ро­ди­цом про­шлог ле­та бо­ра­вио у Бу­дви, на пла­жи Облат­но, и ру­чао у ре­сто­ра­ну на Оба­ли Ђу­ра­ше­ви­ћа.

Џа­ку­зи и ВИП ка­би­на

Јах­та ко­ја је име до­би­ла по Но­ва­ко­вој мај­ци има тзв. „флај бриџ“ па­лу­бу, џа­ку­зи, ВИП ка­би­ну и ма­њи гу­ме­ни ча­мац. Ње­на мак­си­мал­на бр­зи­на је 30 чво­ро­ва. Те­ни­сер је ан­га­жо­вао стал­ну по­са­ду из Тив­та ко­ја бри­не о јах­ти.

Ниг­де сим­бо­ла Ср­би­је

На сли­ка­ма јах­те, ко­ја на­вод­но при­па­да срп­ском те­ни­се­ру Но­ва­ку Ђо­ко­ви­ћу, за са­да не­ма ни­ти јед­ног сим­бо­ла Ср­би­је. Чуд­но, с об­зи­ром на љу­бав пре­ма отаџ­би­ни ко­ју Но­вак ис­ка­зу­је сву­да и на сва­ком ме­сту.

 

Izvor: www.pravda.rs 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries