Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat08082020

Last update06:30:53 PM

Риба све траженија, али и све скупља

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

За­по­че­ти бо­жић­ни ве­ли­ки пост ве­ру­ју­ћим пра­во­слав­ци­ма на­ме­ће про­ме­ну ру­тин­ских на­ви­ка у хра­ни и по­на­ша­њу, а не­ве­ру­ју­ћим при­ли­ку да из­ме­на­ма је­лов­ни­ка по­бољ­ша­ју здра­вље. И за јед­не и за дру­ге ово је при­ли­ка да срп­ску ме­сну сва­ко­дне­ви­цу за­ме­не ди­је­тал­ни­јом ис­хра­ном, а ло­ги­чан из­бор је, као и сва­ке го­ди­не, ри­ба.

Да је пост за­по­чео, при­ме­ћу­је се и у про­дав­ни­ца­ма бр­зе хра­не у цен­тру Бе­о­гра­да, где све ви­ше ме­ста за­у­зи­ма­ју по­сни сен­дви­чи и пе­ци­ва. У „фаст фуд“ про­да­ва­чи­ца­ма ка­жу да гра­ђа­ни све ви­ше тра­же „по­сне ства­ри“ и да се нај­бо­ље про­да­ју сен­дви­чи са ту­ње­ви­ном или то­фу си­ром.

– Це­не ни­смо ди­за­ли због бо­жић­ног по­ста и не­ма­мо на­ме­ру да то ра­ди­мо, иако се по­сна хра­на ви­ше тра­жи ових да­на. Це­не по­сних сен­дви­ча се кре­ћу од 120 до 150 ди­на­ра, а има­мо и ви­ше вр­ста по­сних са­ла­та – ка­же за „Прав­ду“ про­да­ва­чи­ца са ки­о­ска на Те­ра­зи­ја­ма.

Ње­на ко­ле­ги­ни­ца из Кнез Ми­ха­и­ло­ве ка­же да по­сни сен­дви­чи иду до­бро то­ком це­ле го­ди­не и да су це­не по­ви­си­ли за де­сет ди­на­ра про­шле не­де­ље, али да то не­ма ве­зе са по­стом.

– Це­не су ве­ће за све про­из­во­де, и по­сне и мр­сне, и то ни­је ура­ђе­но због бо­жић­ног по­ста, већ је то га­зди­на од­лу­ка од ра­ни­је. Ну­ди­мо од­лич­не ри­бље фи­ле­те у ле­пи­њи, ко­ји ко­шта­ју 135 ди­на­ра, за­тим сен­дви­че са ту­ном, као и пи­це ве­ге­та­ри­ја­на, а пар­че ко­шта 80 ди­на­ра. Ми­слим да на­род узи­ма по­сну хра­ну и због то­га што је она здра­ви­ја и ма­ње оп­те­ре­ћу­је ор­га­ни­зам – сма­тра ова рад­ни­ца из ки­о­ска бр­зе хра­не.

И ме­ђу гра­ђа­ни­ма Ни­ша ко­ји су по­че­ли да по­сте или за кр­сне сла­ве при­пре­ма­ју по­сну тр­пе­зу, ри­ба је по­ста­ла глав­но је­ло. Ме­ђу­тим, до­ма­ћи­це ка­жу да је ску­пље при­пре­ми­ти по­сну сла­ву, не­го мр­сну, јер је це­на ки­ло­гра­ма ри­бе ви­ше­стру­ко ве­ћа од це­не ки­ло­гра­ма пра­се­ти­не. На не­ко­ли­ко ри­бар­ни­ца око ни­шке Па­ли­лул­ске пи­ја­це сто­је на­пи­си „Из­да­је се ло­кал“, а не­ки су већ и за­тво­ре­ни, што по об­ја­шње­њу њи­хо­вих вла­сни­ка зна­чи да на­род, ка­да про­ђу по­сто­ви и сла­ве, рет­ко ку­пу­је ри­бу. Све ви­ше због це­не, а ма­ње због на­ви­ка да се ри­ба рет­ко увр­шћу­је у по­ро­дич­не је­лов­ни­ке. У гра­ду је, ина­че, по­сле при­ва­ти­за­ци­је за­тво­рен је­ди­ни ри­бљи ре­сто­ран у гра­ду и пре­тво­рен у коц­кар­ни­цу.

Про­дав­ци у град­ским ри­бар­ни­ца­ма ка­жу да је од по­чет­ка по­ста и у вре­ме по­сних сла­ва по­ве­ћа­на про­да­ја ри­бе, а нај­че­шће су ку­пу­је ослић, па­стрм­ка, ша­ран и ло­сос. Услу­ге пр­же­ња ри­бе на­пла­ћу­ју се од 100 до 120 ди­на­ра, ка­же Дра­га­на Илић, про­да­ва­чи­ца у ри­бар­ни­ци „Ла­сер“.

ПИ­ЈАЧ­НЕ РИ­БАР­НИ­ЦЕ

Це­не по ки­ло­гра­му:

фи­ле­ти осли­ћа     240 ди­на­ра,

смр­зну­ти ослић   260 ди­на­ра

сом фи­ле­ти          270

па­стрм­ка очи­шће­на      380

па­стрм­ка нео­чи­шће­на  340

жив ша­ран 250

очи­шће­ни ша­ран 395

шкар­пи­на   490

ло­сос 340

ску­ша         200–220

ср­де­ле        139

па­па­ли­не 99

фиш­бур­гер          250

фиш­фин­гер 350

 

Izvor: www.pravda.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries