Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon08102020

Last update06:30:53 PM

12.01.2009. - Saopštenje brodarstvu br. 01 / 09

12.01.2009. - Saopštenje brodarstvu br. 01 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi o sledećem:

Obustavlja se plovidba zbog ledostaja na reci Tisa od km 00,00 do brane na Tisi km 63,00 i kanalisanoj reci Begej, sem specijalnim objektima u slučaju potrebe.

Lučka Kapetanija Titel će o svim promenama režima plovidbe kao i o stanju leda na plovnom putu reke Tisa i Kanalisanoj reci Begej, blagovremeno obaveštavati sve zainteresovane učesnike u plovidbi ovim sektorom.

Lučki Kapetan
Ivica Butirić

13.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 03 / 09

13.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 03 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi da je stanje zimovnika i zimskih skloništa na području Lučke kapetanije Novi Sad za predstojeći zimski period 2008/2009 godine sledeće:

“Luka Novi Sad” - Km 1253,500 - leva obala reke Dunav
Ulaz u bazen pristaništa Novi Sad nalazi se na levoj obali reke Dunav, na Km 1.253,500. Dužina bazena iznosi oko 1.100 m a širina kinete od 50 m na ulazu, do 150 m u bazenu.
Kapacitet bazena je oko 120 plovnih objekata. Na kraju bazena izgrađena je okretnica a duž utvrđenih obala postoje delimično uređaji za privezivanje plovnih objekata.
Postoje uređaji za snabdevanje pitkom vodom kao i telefon. Pristanište je asfaltnim putem povezano sa centrom Novog Sada.
Bazen je u potpunosti zaštićen od leda.
Postoji mogućnost organizovanja zimovnika za oko 70 brodova dunavskog tipa. Dubina na ulazu je 40 dm a širina 50 m pri ENR. Zimovnik nije predviđen za smeštaj brodova koji prevoze ili su prevozili opasne materije. Organizaciju zimovanja vrši A.D. “Luka Novi Sad”. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefon 021/520-233 ili 021/423-646. U zimovniku su uglavnom obezbeđeni neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave.
Odlukom A.D. «Luka Novi Sad» za komandanta zimovnika je imenovan Bojović Dragoslav (kontakt telefon 064/92-000-12).

Pristanište “Bačka Palanka” - Km 1295,500 - leva obala reke Dunav
U slučaju više sile postoji mogućnost zimovanja za oko 20 brodova dunavskog tipa. Dubina na ulazu je 39 dm a širina 65 m pri ENR (vodostaj + 96 cm na vodomeru Ilok). Dužina okretnice u zimovniku je 250 m a širina 100 m. Zimovnik nije predviđen za smeštaj brodova koji prevoze ili su prevozili opasne materije. Organizaciju zimovanja vrši “Luka Bačka Palanka” A.D. Bačka Palnka. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefon 021/6045455 ili 021/6044134. U slučaju potrebe su obezbeđeni svi neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave.
Komandant zimovnika Bačka Palanka je Ristivojević Mileta (kontakt telefon 064/33 78 337), zamenik komandanta zimovnika je Belajac Gojko (kontakt telefon 063/10 10 862)

Svi učesnici u plovidbi dužni su da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj kapetaniji Novi Sad kako bi se odredio način i uslovi zimovanja. Učesnici u plovidbi koji zimuju u zimovnicima ili zimskim skloništima dužni su da se pridržavaju posebnih odredaba i uslova koje odredi ova Lučka kapetanija i preduzeća koja organizuju zimovanje.
Skreće se pažnja svim učesnicima u plovidbi da u interesu bezbednosti unutrašnje plovidbe, sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine i materijalnih dobara, blagovremeno uklone svoje brodove i čamce kao i druge plovne objekte sa plovnog puta u za to određene zimovnike i zimska skloništa obzirom na posledice koje mogu proisteći usled uklanjanja plovidbenih oznaka sa plovnog puta i pojave ledostaja i ledohoda.
Iz Lučke kapetanije Novi Sad, dana 13.01.2009. godine, broj 342-03/09 USB.Lučki Kapetan

Oreb Boris

12.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 02 / 09

12.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 02 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi o sledećem:
Od dana 12.01.2009. Direkcija za unutrašnje plovne puteve «Plovput» je od Km 1364,000 do Km 1187,000 uklonila je sve ploveće znake za obeležavanje granice plovnog puta (bove).
Na ovom delu reke Dunav, a po zimskom planu obeležavanja, svi osnovni znaci za regulisanje plovidbe (znaci zabrane, obaveze, ograničenja i obaveštenja), obalski znaci za označavanje položaja plovnog puta u odnosu na obalu (znaci tipa «B»), obalski znaci za ograđivanje opasnih mesta i navigacionih prepreka (znaci tipa «C»), kao i znaci za dopunsko obeležavanje za plovidbu uz korišćenje radara (znaci tipa «D») ostaće u funkciji.
Ploveći znaci će biti vraćeni na pozicije čim vremenski uslovi to dozvole o čemu će svi zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi biti blagovremeno obavešteni putem «Saopštenja brodarstvu».
Skreće se pažnja svim učesnicima u plovidbi da pri plovidbi ovim potezom reke Dunav obrate posebnu pažnju prilikom plovidbe i manevrisanja, podese gabarite (dužinu, širinu, visinu) i smanje brzinu plovidbe, poštujući pravila plovidbe u cilju zaštite ljudskih života, materijalnih dobara, životne sredine i bezbednosti plovidbe.
Svaki prekršaj odredaba ovog «Saopštenja brodarstva» smatraće se prekršajem unutrašnje plovidbe i kazniće se po Zakonu o Pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl. list SRJ 44/99, 74/99 i 73/00).

Iz Lučke kapetanije Novi Sad dana 12.01.2009. broj 342-02/09 USB.

Lučki Kapetan

Oreb Boris

05.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 01 / 09

05.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 01 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi da je na kanalima HS DTD plovidba obustavljena zbog pojave leda i ledostaja, počev od 05. januara 2009. godine pa do stvaranja uslova za plovidbu.
Iz Lučke Kapetanije Novi Sad, dana 05.01.2009. godine, broj 342-01/09-II USB

Lučki Kapetan

Oreb Boris

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries